Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Usługi   »   Dokumentacja   »   Oceny ryzyka zawodowego
Oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienie niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Obowiązek oceny ryzyka zawodowego wynika z zapisów Kodeksu pracy (art. 226) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp (§39).

Ocenę  ryzyka zawodowego należy wykonywać dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która mogła spowodować zmianę poziomu ryzyka lub zmianę jego oceny oraz postrzegania.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać zawsze, gdy:

 • tworzone są nowe stanowiska pracy;
 • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urządzeń, maszyn, technologii i organizacji);
 • przy zmianie wymagań (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.);
 • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochronnych;

Cele oceny ryzyka zawodowego:

 • sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe;
 • wykazanie, że zastosowane środki ochrony są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń;
 • wykazanie, że dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia stanowisk oraz organizacji pracy;
 • ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego;
 • zbadanie czy ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym i zastosowanie odpowiednich środków ochronnych;
 • zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, że ryzyko zawodowe jest znane;

Korzyści dla pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego:

 • spełnienie wymagań przepisów prawnych;
 • świadomość jakie występują zagrożenia, jakie jest ryzyko i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające;
 • celowe zarządzanie ryzykiem (zamiast intuicji);

Wykonujemy ocenę ryzyka wg:

 • Metody Risk Score;
 • Metody wg PN-N-18002;
 • Metody PHA (Preliminarny Hazard Analysis);

Ponadto oferujemy usługę zapoznawania pracowników z opracowana przez nas oceną ryzyka, która zapewnia dopełnienie przez pracodawcę ustawowego obowiązku informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiążą się z  wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Regulacje prawne

Pracodawco, Pracowniku! Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

FireCrow e-learning

Już wkrótce premiera naszej platformy szkoleniowej!